Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je vám plně k dispozici i v době karantény.
Všichni členové Školního poradenského pracoviště včetně speciální pedagožky a školní psycholožky s vámi budou komunikovat prostřednictvím emailu uvedeného níže na těchto stránkách.

Děkujeme za pochopení

Školní  speciální pedagog
PaedDr. et Mgr. Mária Topiarzová

 • depistáž žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (průběžné náslechy ve třídách, konzultace) 
 • kooperace s pedagogy a asistenty pedagoga
 • zajišťování kompenzačních a  reedukačních pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • výuka Předmětu speciálně pedagogické péče (reedukace specifických poruch učení aj.)
 • individuální práce se žáky v rámci prevence projevů specifických poruch učení
 • orientační speciálně pedagogická diagnostika žáků
 • příprava podkladů pro vyšetření žáka v Pedagogicko-psychologické poradně (PPP), popř. ve Speciálně-pedagogickém centru (SPC)
 • spolupráce se Školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ) při realizaci podpůrných opatření
 • konzultace se zákonnými zástupci
 • informační činnost o práci školního poradenského pracoviště

Školní psycholog
Mgr. et Mgr. Galina Zedková

 • Krizová intervence
 • Řešení specifických obtíží v rámci individuálního vedení a poradenství
 • Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků
 • Modelování a analýza možných řešení problémů týkajících se školní úspěšnosti

Výchovný poradce
Mgr. Lenka Návratová

 • Péče o žáky s podpůrnými opatřeními
 • Péče o žáky s výchovnými problémy
 • Kariérové poradenství – profesní orientace žáků

Metodik prevence
Mgr. Aleš Moravec

 • Prevence patologických jevů

Kariérový poradce
Mgr. Ivana Štruncová

Pozice zřízena v rámci Pilotního programu na podporu rozvoje Kariérového poradenství ve vybraných ZŠ (kariérový poradce) – vyhlášeného a financovaného Statutárním městem Ostrava.

Ombudsman dětem a náctiletým  odkaz ZDE

Rychlý kontakt

© 2020
Christoph Media Company | www.christophmedia.cz
Prohlášení o přístupnosti webu

Ing. Petr Štětka
Moore Advisory CZ s.r.o.
Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 09692142
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel: +420 734 647 701.

Zřizovatel

Statutární město Ostrava
– městský obvod Poruba,
Klimkovická 28/55,
708 56 Ostrava-Poruba